Anunturi de angajare:

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Buzau organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui mediator şcolar la Școala Gimnazială “Dumitru I. Ionescu” Calvini, conform art. 3 prevăzut în H. G. nr. 286 din 23 martie 2011.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

– Absolvent de liceu, filiera vocatională – specializare mediator şcolar sau absolvent al
oricărui profil, urmat de un curs de formare profesională cu specializarea mediator
şcolar, recunoscut de MENCS.
Vechime (min. 3 ani in câmpul muncii);
Recomandare din partea comunităţii de etnie rroma pe care urmează să o reprezinte.
– Să cunoască limba şi cultura comunităţii locale pentru care sunt necesare serviciile de
mediere şcolară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 25 martie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

 • Proba scrisă în data de 1 aprilie 2019, ora 10, 
 • Proba interviu în data de 1 aprilie 2019, ora 13.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (se completează la unitate);

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.

4. recomandare din partea comunităţii de etnie rroma pe care urmează să o reprezinte.

5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

6. cazierul judiciar;

7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 •  BIBLIOGRAFIE proba scrisă
  – Suporturi de curs in programul PHARE “Acces la educaţie pentru grupuri
  dezavantajate”
  – Caietul şcolii si al comunităţii
  – Ordinul 1539/19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale
  mediatorului şcolar
  – Ordinul 1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi
  aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a
  copiilor romi

Relaţii suplimentare se pot obţine la adresa de mail: dan.pislaru@gmail.com

Director CJRAE Buzau
Prof. Dan Pislaru